Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Nieuwe cao Persoonality

Afgelopen week is een nieuwe cao voor Persoonality afgesloten. Belangrijke wijzigingen in de cao zijn op het gebied van transitievergoeding, de ketenregeling en het beleid voor AOW-gerechtigde medewerkers. Met deze nieuwe cao maakt Persoonality een belangrijke stap in de continuering van de eigen ondernemings-cao.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht:

Veranderingen transitievergoeding.
In de nieuwe Persoonality cao kunnen maximaal 6 bepaalde tijd contracten in 4 jaar worden aangeboden, in plaats van 8 contracten in 3 jaar.
Voor werknemers in de overgangssituatie geldt het overgangsrecht. In het overgangsrecht ten aanzien van de keten van contracten eindigt de laatste arbeidsovereenkomst, al is het de 7e of 8e, altijd van rechtswege. Daarnaast mag een 5e arbeidsovereenkomst, die eindigt vanwege het einde van de driejaartermijn, voor bepaalde tijd verlengd worden.

AOW-gerechtigde medewerkers
Met ingang van 1 juli 2016 verandert de contractenreeks van AOW-gerechtige medewerkers. De contractenreeks van 15 bepaalde tijd contracten in 5 jaar wordt aangepast naar 6 bepaalde tijd contracten in 4 jaar tijd. Ook hier geldt het overgangsrecht zoals hierboven omschreven.

De huidige afvloeiingsregeling wordt transitievergoeding
In de nieuwe cao is vastgelegd dat transitiekosten in mindering gebracht mogen worden. Dit behoeft niet van te voren schriftelijk vastgelegd te worden met de betreffende medewerker.

Naast de veranderingen, is de cao op de volgende punten ongewijzigd gebleven:
Studentenregeling
Regeling m.b.t. scholingsgeld
Doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
52 weken uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

De nieuwe Persoonality cao loopt voor een periode van vijf jaar, tot en met 31-12-2019.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.