De impact van het coronavirus op uw onderneming

In deze bijdrage informeren wij u over de maatregelen die de regering heeft getroffen en op welke wijze u daarvan gebruik kunt maken.

Lees het hier

FAQ over de NOW voor u

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Op 31 maart heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (de NOW) hiervoor opgezet.

Op 20 mei is bekend geworden dat de looptijd van het noodpakket met drie maanden wordt verlengd. De coronacrisis duurt langer dan het kabinet had verwacht. De tweede NOW regeling zelf is nog niet gepubliceerd, maar is al wel op hoofdlijnen duidelijk; hier vindt u een samenvatting van de NOW 2.0.

De NOW 2.0 is een aanvulling op het eerste noodsteunpakket. Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden over de NOW 1.0.

PS Zoekt u deze informatie voor Timing? Klik dan hier.

Algemene vragen

Wat houdt de NOW-regeling in?
Wanneer gaat de NOW-regeling open?
Wanneer bent u werkgever volgens de NOW-regeling?
Is een verlies aan arbeidscapaciteit ook vereist?
Wanneer wordt er besloten over een eventuele verlenging?
Bent u verplicht de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de werknemers te informeren over de subsidieregeling van de NOW-regeling?
Wanneer vervalt de regeling?
Waarvoor moet de werkgever de subsidie aanwenden?

Vragen over de tegemoetkoming en het voorschot

Hoe wordt de subsidie berekend?
Hoe hoog is het voorschot?
Kan het UWV de betaling van het voorschot opschorten?

NOW-aanvragen

Hoe wordt de aanvraag ingediend?
Wat moet worden ingevuld?
Wanneer beslist het UWV op een aanvraag?
Is een accountantsverklaring vereist?
Hoe lang kan het UWV de administratie controleren?
Moet u als werkgever wijzigingen ten aanzien van de aanvraag melden bij het UWV?
Wanneer kan een aanvraag worden geweigerd?
Zijn besluiten in de zin van de NOW-regeling vatbaar voor bezwaar en (hoger) beroep?
Mag het UWV gegevens uitwisselen met andere organisaties en zo ja welke?
Zal er controle op correctheid van de verstrekte gegevens plaatsvinden?

Vragen over dienstverbanden en contracten

Moeten werknemers met een bepaalde tijdscontract in dienst worden gehouden?
Vallen zieke werknemers onder de NOW-regeling?

Vragen voor concerns

Wat is volgens de NOW-regeling een concern?
Wordt de omzetdaling op concernniveau bepaald of per entiteit/werkgever?
Hoe wordt de omzetdaling bepaald bij internationale concerns?
Komen publiekrechtelijke rechtspersonen, die vallen onder een concern ook in aanmerking voor de NOW subsidie?

Omzet gerelateerde vragen

Wat ziet de NOW als omzet?
Hoe bereken ik het percentage omzetdaling?
Is correctie van de referentie-omzet periode mogelijk?
Worden subsidies en/of andere bijdragen uit publieke middelen gelijk gesteld aan omzet?
Wat als er vertraging wordt verwacht in de omzetcijfers?

Vragen over loonkosten en loonsom

Welke loonkosten betreft het?
Wat wordt verstaan onder loonsom?
Is de loonsom ook inclusief werkgeverslasten?
Als ik loonuitsluiting kan toepassen, mag ik dan toch loon doorbetalen en dit betrekken bij de hoogte van de loonsom in de zin van de NOW-regeling?
Wat als er sprake is van een wisselende arbeidsomvang / te werken uren?
Valt de transitievergoeding of enige andere vorm van ontslagvergoeding onder de loonsom, zoals wordt bedoeld in de NOW-regeling?

Vragen over beëindiging arbo-overeenkomsten en ontslag

Wat is ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in de zin van de NOW-regeling?
Wanneer mag u geen ontslagaanvraag indienen, zoals wordt bedoeld in de NOW-regeling?
Is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd, met wederzijds goedvinden, een einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zoals wordt bedoeld in de NOW-regeling?
Heeft het consequenties als ik werknemers ontsla in de proeftijd of afscheid neem wegens einde van de arbeidsovereenkomst bij rechtswege of met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindig?
Wat zijn de consequenties voor de subsidie vanuit de NOW-regeling als u een ontslagaanvraag hebt ingediend bij het UWV en deze niet of te laat intrekt?
Maakt het nog uit dat op een ontslagaanvraag door het UWV afwijzend wordt beslist?

Overige vragen

Wat te doen bij meerdere loonheffingsnummers?
Hoe zit het met internationaal werkende werknemers?
Hoe zit het met buitenlandse ondernemingen / rechtspersonen?
Is een bestuurder aansprakelijk voor de terugbetaling van de subsidie als over een paar maanden de onderneming die de subsidie heeft aangevraagd failliet gaat en de onderneming geen recht had op de subsidie dan wel te veel heeft ontvangen?
Valt de directeur-grootaandeelhouder onder de NOW-regeling?

[Disclaimer] Let op, dit is een momentopname en kan afhankelijk van verdere ontwikkelingen veranderen. In dit document wordt algemene informatie verstrekt. Niet is beoogd om hiermee juridisch advies te geven voor een concrete situatie. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van dit document, aanvaardt Persoonality geen aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan. Alle rechten voorbehouden.
 

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.