De impact van het coronavirus op uw onderneming

Gepubliceerd: 29-09-2017
Geschreven door: Persoonality

In tijden van succes, maar ook in tijden dat het minder gaat, staan wij met hele team van adviseurs, relatiebeheerders, juridische en verzuimspecialisten voor u klaar. Tijdens de coronacrisis doen we ons uiterste best o.a. via lobbyen, om zaken zo goed en duidelijk mogelijk voor u te regelen. In deze bijdrage informeren wij u over de overheidsmaatregelen en op welke wijze u daarvan gebruik kunt maken.

De ontwikkelingen rondom het COVID-19/coronavirus raken ons allemaal. De impact op de samenleving, op uw persoonlijke situatie en op uw onderneming is enorm. Het kabinet heeft een aantal maatregelen gepresenteerd om de Nederlandse economie te ondersteunen om zoveel mogelijk banen te behouden en salarissen te betalen tot en met mei dit jaar. Voor de periode vanaf 1 juni tot en met 30 september is er een vervolg: de NOW 2.0. 

Vanwege de impact die de coronacrisis heeft op onze economie en werkgelegenheid, zijn de voorwaarden voor toekenning van de NOW 2.0. wel wat aangepast. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven vanwege de strikte voorwaarden rondom bedrijfseconomisch ontslag bij de vorige NOW, nu geen NOW 2.0 gaan aanvragen. Met als gevolg een toename in het aantal ontslagen en faillissementen, aldus de verwachting van het kabinet. Daarnaast bleek de NOW 1.0 niet voldoende dekkend en passend voor ondernemers in verschillende sectoren zoals de horeca en recreatie, en voor seizoensbedrijven.

Alle klanten van Persoonality houden wij ook via de mail op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Houd uw mailbox daarom goed in de gaten.

NOW 2.0 samengevat

De exacte inhoud van de NOW 2.0 is nog niet volledig bekend, wel hebben wij vast voor u de hoofdlijnen hier opgesomd. Houd er rekening mee dat de inhoud nog aangepast kan worden.

 • De regering streeft naar de openstelling bij het UWV per 6 juli 2020.

 • De tegemoetkoming in de loonkosten gaat over de periode juni, juli, augustus en september (vier maanden).

 • De omzetperiode moet aansluiten op de aanvraag van NOW 1.0.

 • Het voorschot van het UWV (wederom 80%) wordt in twee betalingen verricht.

 • De regeling geldt alleen voor werkgevers die over een periode van vier maanden te maken hebben gehad met een omzetverlies van minimaal 20%.

 • De referentiemaand voor de loonsom is verplaatst naar maart 2020.

 • De forfaitaire opslag is in de 2.0-regeling verhoogd van 30% naar 40%.

 • De definitieve vaststelling van de NOW 1.0 kan vanaf 7 oktober 2020 worden aangevraagd. Indien een aanvraag voor zowel NOW 1.0 als NOW 2.0 is gedaan, of enkel voor de NOW 2.0, dan kan de vaststelling pas na september worden aangevraagd. De datum hiervoor is nog niet bekend.

 • Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd tussen 1 juni en 1 oktober 2020.

 • Het totale subsidiebedrag wordt vervolgens extra verminderd met 5% als de werkgever een melding heeft verricht vanuit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) gedurende diezelfde periode én voor 20 medewerkers of meer ontslag heeft aangevraagd. De werkgever is in deze situatie verplicht om vier weken te wachten met de aanvraag om in die periode tot een akkoord te komen met de vakbonden.

 • Er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

 • Een bedrijf of groep die een beroep doet op de NOW mag geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet bij de aanvraag schriftelijk verklaard worden.

NOW 1.0

Hieronder vindt u de inhoud van het eerste noodsteunpakket.

1 - Werktijdverkorting - Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Tot 17 maart 2020 konden werkgevers een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen als er minstens 20% aan uren weg was gevallen als direct gevolg van het coronavirus. Hierbij vergoedde UWV maximaal 75% van de loonsom. De vergunning werd voor maximaal 4 perioden van 6 weken toegekend en was aan een aantal voorwaarden onderworpen.

Het kabinet heeft de regeling voor werktijdverkorting per 17 maart 2020 vervangen door een nieuwe regeling ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ (NOW). Hierdoor is het per voornoemde datum niet meer mogelijk om een werktijdverkorting aan te vragen. Bestaande aanvragen worden omgezet in een aanvraag voor de NOW. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. De minister komt met nadere informatie met betrekking tot de procedure voor de aanvraag.

Wat houdt NOW in?

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 gebruikmaken van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Minister Koolmees heeft het een en ander in een persconferentie op 31 maart jl. toegelicht.
 

Wat is de NOW?

Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV), die is ingetrokken. De NOW is vanaf 6 april 2020 open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

Voor wie is de NOW?

De NOW-regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden (rekenend vanaf 1 maart 2020) minimaal 20% omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming zal zijn. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.
 
De regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat u voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid.

Omzetverlies bepalen

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van uw omzetverlies te bepalen, deelt u uw totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergelijkt u vervolgens met de omzet in maart, april en mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die 1 of 2 maanden later start.
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

In het kort:
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. 

Hoe doet u een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV. Vanaf 6 april kunt u een aanvraag indienen, tot en met 31 mei. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doet u met uw loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Einde WTV

Als u al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. U hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.
WTV kunt u dus op dit moment niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Als u al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Zodra u wilt verlengen, stapt u over naar de nieuwe NOW regeling.

2 - Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden
3 - Pas voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan
4 - Extra ondersteuning zzp’ers
5 - Compensatieregeling getroffen sectoren
6 - Verruiming kredieten Qredits
7 - Corona-Overbruggingsregeling (COL) voor startups en scale-ups
8 - Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en Garantie Ondernemersfinanciering
9 - Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
10 - Kinderopvangtoeslag
11 - Wet Arbeidsmarkt in Balans
12 - Europese en internationale financiële maatregelen

Tot slot

We realiseren ons dat voor veel van de maatregelen geldt dat nog niet alle details bekend zijn. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. We doen ons best de informatie op deze pagina zo correct en relevant mogelijk te houden. We willen u er wel op wijzen dat aan deze informatie, ondanks zorgvuldige samenstelling, geen rechten kunnen worden ontleend, de informatie die de Rijksoverheid publiceert, is leidend.
 

Maatregelen binnen Persoonality vanwege het coronavirus

Binnen Persoonality is onze hoogste prioriteit om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun gezinnen, klanten en payrollmedewerkers te waarborgen. Tegelijkertijd willen we onze klanten en payrollmedewerkers zonder onderbreking blijven bedienen.
Wij volgen de richtlijnen die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en fysieke afspraken en bijeenkomsten vinden zo veel als mogelijk virtueel plaats of worden verzet.
Uiteraard zijn al onze collega’s telefonisch en per mail goed bereikbaar. We vragen wel uw begrip omdat een aantal van onze collega’s noodgedwongen met kinderen thuiswerkt. 
Graag wensen wij een ieder gezondheid, wijsheid en sterkte toe in deze complexe tijd.
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.